User Image

GÖNÜL REYHANOĞLU


Özgeçmiş

Yrd.Doç.Dr. Gönül Gökdemir REYHANOĞLU-Mustafa Kemal Ünivertsitesi/HATAY

1976 yılında KKTC’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini KKTC’de tamamladı. Lisans eğitimini 1997 yılında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Küçükbaş Hayvancılık” başlıklı tez konusuyla; yüksek lisansını “İngiltere’de Yaşayan Kıbrıslı Türkler Üzerine Sosyo-Kültürel Yapı Analizi” başlıklı tez konusyla; doktorasını ise “Kıbrıs Türk Kültüründe Masal Geleneği” başlıklı tez konusuyla KKTC’nin “destek burslu” öğrencisi olarak Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halkbilimi Anabilimdalı’nda tamamladı. Eylül 1999-Temmuz 2007 yıllarında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Akademik çalışma alanları Sözlü Edebiyatta Geleneksel Süreç, Türk Dili, Gelenek-görenek-örf ve adetler, Sosyo-Kültürel Yapı, Göçmen Folkloru, Halk Edebiyatı Türleri (Mit, Masal, Hikaye, Efsane, Fıkra, Türkü, Ninni vb.), Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı, Halk Tiyatrosu, Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Kadın çalışmalarıdır. Çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve çeşitli sempozyum ve kongrelerde sunulmuş bildirileri vardır. 2012 yılından beridir Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak  görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

.

 

Yayımladığı Makaleler

Uluslararası Hakemli Dergiler:

 • “İngiltere'de Yaşayan Kıbrıslı Türklerin Ana Kültüre Bağlılığında İletişim Araçlarının Folkloristik Bağlamdaki İşlevi”. Türkbilig. 12 sayı. Ankara:2006. sayfa: 173-184.
 • “Aşık Destanlarında ‘Namus’ Kavramı”. Folklor/Edebiyat. Ankara. 2004/4. Sayı: 40. Sayfa: 69–87.
 • “Türk Mitolojisinde Yemin Miti”. Milli Folklor. Ankara. 2003. Sayı 59.s. 60-73.

 

Ulusal Hakemli Dergiler:

 • İngiltere’de Yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kültürel Belleklerin Koruma ve Aktarım Bağlamları”. 2014. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute. Yıl/Year: 2014 ¨ Cilt/Volume: 11¨ Sayı/Issue:27 , s. 1-14.

 

 • “Kıbrıs Edebiyatında Bir Postmodernist Roman (Raşit Pertev’in Gelincik Meseli Romanı Üzerine)” Dr. Güneş. Bashirova - Dr. Gönül Gökdemir. Türklük Bilimi Araştırmaları. Niğde. 2008-Güz. Sayı 24. Sayfa 9-19.

Akademik Çalışmalar

 

Kitap Bölümü:

 • “Masal Çalışmalarında Sosyal Ağ Analizinin Kullanılması: Kıbrıs Türk Masalları Örneği” Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, Hakim Yayınları, Ankara 2015. Sayfa:689-713

 

 • “Mücahit Yemini”‚ Rauf Denktaş Armağanı‚ (Yakan Cumaalioğlu-Erol Cihangir).  Turan Kültür Vakfı Yayınları. Ankara. 2000. s. 165–170.

 

Konferanslarda Sunulan/Yayınlanan Bildiriler:

 • *“ Fairy Tale Tradition in Cyprus Turkish Tale Culture: Listener, Narrator, Tales Context” 1-6 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi-Karabük Üniversitesi. Ankara-Karabük. International Society for Folk Narrative Research ISFNR.

 

 • * “Kıbrıs Türk Kültüründe Geleneksel Çocuk Oyun ve Oyuncakları”. 2015. I. Türk Dünyası Oyun ve Oyuncak Kurultayı. 14-17 Mayıs 2015. Tam Metin Bildiri Kitabı. Düzenleyen: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Eskişehir. (Sayfa 648-660).

 

 • * “Toplumsal Belleğin Aktarımında ‘Nine’ Rolünün İşlevi: Kıbrıs Türk Kültürü Örneği”. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu.13-15 Mart 2015. Harran Üniversitesi. Urfa. (Düzenleyen: Motif Vakfı, Harran Üniversitesi, Haliliye Belediyesi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı).

 

 • *Gönül (Gökdemir) Reyhanoğlu-Tülay Atay Avşar.  “Halk Edebiyatı Anlatı Türleri Kadını Anlamak ve Yazmak için Önemli bir Malzeme Midir?: ‘Kıbrıs Türk Kadını ve Halk Anlatıları Örneği’ ” . Uluslararası Sempozyum. Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı. 19-20 Nisan 2014. (Düzenleyen: Yeditepe Üniversitesi-Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı).

 

 • *“Kıbrıslı Türklerde ‘Bilmece Sorma Geleneği’”. 2013. VIII. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. (25-26-27 Nisan 2012) .Cilt: II. Düzenleyen. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Araştırmaları Merkezi. Ed: Naciye Doratlı. KKTC-Gazimağusa.  (ISBN: 978 795 84 01 895.). Sayfa:213-238.

 

 • “İngiltere’de Yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kültürel Belleklerin Koruma ve Aktarım Bağlamları”. 2013. Uluslararası Sempozyum. Bellek ve Kültür. (5-7 Eylül 2013). Düzenleyen: Kültür Araştırmaları Derneği ve Bilkent Üniversitesi. Ankara.

 

 • * “Kıbrıslı Türklerin Masal Anlatma Geleneğinde “Ara söz”. 2013. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi. Bildiri Kitabı I. 17-19 Mayıs 2013.Saraybosna. İnternational  Burch University. (Ed. Doç.Dr. Mustafa Arslan). (ISBN 978-9958-834-25-7). Sayfa 343-350.

 

 • * “Masal Araştırmaları”. 2011. Türk Halkbilimi Çalışmaları Kurultayı. Motif Halk Bilim Sempozyumları:12.Türk Halkbilimi Araştırma Eğilimlerinde Yöntemler, Kuramlar, Tespitler ve Öneriler. 16-17 Eylül. İstanbul. (Düzenleyen: İstanbul Kültür Üniversitesi-T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı-Motif Vakfı.)

 

 • * “Kıbrıslı Türklerin Düğün Geleneğinde Testi Oynatma Ritüeli”.  VII. Lefke Edebiyat Buluşması- 2006, Kuzey Kıbrıs Gelenek ve Görenekleri, 20-21 Nisan 2006. Ajans Yayınları Ltd. Lefkoşa. Sayfa: 101-113. “Kıbrıslı Türklerin Düğün Geleneğinde Testi Oynatma Ritüeli”. VII. Lefke Edebiyat Buluşması- Kuzey Kıbrıs Gelenek ve Görenekler Sempozyumu. 20-21 Nisan 2006. Lefke Avrupa Üniversitesi Anfiler Grubu. Lefke.

 

 • * Gönül Gökdemir- Ahmet Güneyli.  “Çocuk, Masal ve Ayşen Dağlı”. Halkbilimi. 2006. Yıl:20,sayı:54, s:84-91. Gönül Gökdemir- Ahmet Güneyli.  “Çocuk, Masal ve Ayşen Dağlı”. X. Çocuk Masal Sempozyumu. 16 Mayıs 2006, HASDER-Yakın Doğu Üniversitesi. Yakın Doğu Üniversitesi. Lefkoşa.

 

 • * “Kıbrıs Türk Kültüründe (Göz Değmesi) Nazar İnancı”. İnançlar-Halk Hekimliği-Kötü Sözler. Kıbrıs Türk Kültürü Çalışmaları. Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları. Gazimağusa. 2002. s. 61–72. “Kıbrıs Türk Kültüründe (Göz Değmesi) Nazar İnancı”. III. Kıbrıs Türk Kültürü Kollokyumu. (Düzenleyen: DAÜ Kıbrıs Türk Halk Kültürü’nü Araştırma Kulübü). 26–27 Mayıs 2000.

 

 • * “İngiltere’de Yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kültürel Sürekliliğini Muhafazada Yeni Formlar ve İşlevleri” Hacettepe Folklor Forumu I. Halkbilimi Araştırmaları ve Folklormetriks Kolokyumu (29 Nisan 2000 Ankara). Hacettepe Üniversitesi.(Düzenleyen: Folklor Formu Dergisi).

 

 • * “Osmanlı Milletlerinde Kahve Falı Geleneği ve Gelenek Çevresi”. II. Kıbrıs Türk Kültürü Kollokyumu. Doğu Akdeniz Üniversitesi.  25–26 Mayıs 1999. (Düzenleyen: DAÜ Kıbrıs Türk Halk Kültürü’nü Araştırma Kulübü.

 

Katılınan Kongre, Sempozyum, Kurultay, Seminerler ve Çalıştaylar:

 • Eylül 2015. International Society for Folk Narrative Research ISFNR. 1-6 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi-Karabük Üniversitesi. Ankara-Karabük.

 

 • Mayıs 2015.  I. Türk Dünyası Oyun ve Oyuncak Kurultayı. 14-17 Mayıs. Osmangazi Üniversitesi. (Düzenleyen: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi). Eskişehir.

 

 • Mart 2015. Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu.13-15 Mart 2015. Harran Üniversitesi (Düzenleyen: Motif Vakfı, Harran Üniversitesi, Haliliye Belediyesi, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı). Urfa.

 

 • Nisan 2014. Uluslararası Sempozyum. Kadın Hayatlarını Yazmak: Oto/Biyografi, Yaşam Anlatıları, Mitler ve Tarih Yazımı. 19-20 Nisan 2014. (Düzenleyen: Yeditepe Üniversitesi-Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı). İstanbul.

 

 • Eylül 2013. Uluslararası Sempozyum. Bellek ve Kültür. 5-7 Eylül 2013. (Düzenleyen: Kültür Araştırmaları Derneği ve Bilkent Üniversitesi). Ankara.

 

 • Mayıs 2013. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi. 17-19 Mayıs 2013. Saraybosna. İnternational Burch University. (Düzenleyen: İnternational Burch University.) .

 

 • Nisan 2012. VIII. Uluslararası  Kıbrıs Araştırmaları Kongresi. 25-26-27 Nisan. Doğu Akdeniz Üniversitesi. Mağusa-KKTC. (Düzenleyen: Kıbrıs Araştırmaları Merkezi)

 

 • Eylül 2011. Türk Halkbilimi Çalışmaları Kurultayı. Motif Halk Bilim Sempozyumları:12.Türk Halkbilimi Araştırma Eğilimlerinde Yöntemler, Kuramlar, Tespitler ve Öneriler.16-17 Eylül. İstanbul. ( Düzenleyen: İstanbul Kültür Üniversitesi-TC Kültür ve Turizm Bakanlığı-Motif Vakfı.)

 

 • Mayıs 2006,    X. Çocuk Masal Sempozyumu. 16 Mayıs 2006, HASDER-Yakın Doğu Üniversitesi. Yakın Doğu Üniversitesi. Lefkoşa.

 

 • Nisan 2006.    VII. Lefke Edebiyat Buluşması- Kuzey Kıbrıs Gelenek ve Görenekler Sempozyumu. 20-21 Nisan 2006. Lefke Avrupa Üniversitesi Anfiler Grubu. Lefke.

 

 • Mayıs 2000.    III. Kıbrıs Türk Kültürü Kollokyumu. (Düzenleyen: DAÜ Kıbrıs Türk Halk Kültürü’nü Araştırma Kulübü). 26–27 Mayıs 2000.

 

 • Nisan 2000     Hacettepe Folklor Forumu I. Halkbilimi Araştırmaları ve Folklormetriks Kolokyumu (29 Nisan 2000 Ankara). Hacettepe Üniversitesi.(Düzenleyen: Folklor Formu Dergisi).

 

 • Mayıs 1999     II. Kıbrıs Türk Kültürü Kollokyumu. Doğu Akdeniz Üniversitesi.  25–26 Mayıs 1999. (Düzenleyen: DAÜ Kıbrıs Türk Halk Kültürü’nü Araştırma Kulübü)

 

Katıldığı Bilimsel Faaliyetler

 1. Konferans: 2014 (Nisan). “Halk Edebiyatı Alan Araştırması”. İstiklal Makzume Anadolu Lisesi (İSKENDERUN) Öğrencilerine. Düzenleyen: Cemil Meriç Düşünce ve Kültürel Çalışmalar Uygulama Merkezi Araştırma Merkezi. Konuşmacı: Gönül Reyhanoğlu)
 2. Seminer: 2014 (1 Nisan) “Etkili İletişim”. Hıdırbey (HATAY) Köy Kadınlarına. Yer: Atatürk Konferans Salonu-Tayfur  Sökmen Kampüsü. Düzenleyen: KADMER. (Eğitmen: Gönül Reyhanoğlu)
 3. Seminer: 2013. “Etkili İletişim”. MKÜ, Konservatuvar Personeline. Yer: İskenderun Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı. Düzenleyen: İskenderun Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı. .(Eğitmen: Gönül Reyhanoğlu)
 4. Seminer: 2012. “Yazım ve Anlatım Kuralları”. İskenderun MKÜ Bölge Personeline. Yer: Mühendislik Fakültesi. Eylül 2012. .(Eğitmen: Gönül Reyhanoğlu)
 5. KADMER (2012-2015) bünyesinde Panel, Konferans, Çalıştay organizasyon faaliyetlerinde bulundu.
 6. KADMER (2012-2015) bünyesinde Panel, Konferans, Çalıştay organizasyon faaliyetlerinde bulundu.