Mustafa Kemal Üniversitesine Hoşgeldiniz...

Yatay Geçiş

 

YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ


   A. GENEL KRİTERLER

1. Diploma programları arasında geçiş ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde yapılabilir.
2. Hazırlık sınıflarında yatay geçiş yapılamaz. Ayrıca ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3. Geçiş için öğrencinin ayrılacağı programdaki tüm derslerini (ayrıldığı dönem dahil) başarıyla geçmiş olması gerekmektedir.
4. Yatay geçişle öğrenci kabulü başarı sıralamasına göre yapılır. Başarı sıralaması aynı puan türündeki programlara geçişte merkezi yerleştirme puanının %70’i ile öğrencinin genel not ortalamasının %30’u toplanarak hesaplanır. Not dönüştürmede Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen “dönüştürme tablosu” kullanılır. Farklı puan türündeki programlara geçişte ise, başvuru yapılan diploma programı için geçerli olan puan türünde öğrencinin aldığı merkezi yerleştirme puanı esas alınır. Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçişle yerleştirilmiş öğrencilerden yatay geçiş başvurusu olması durumunda; başvuru yapan tüm adaylar için genel not ortalaması dikkate alınır.
5. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
6. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
7. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, diğer koşulların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması koşulu aranır.
8. Disiplin cezası alanlar yatay geçiş müracaatı yapamazlar.
9. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin intibak edeceği sınıfın belirlenmesinde, “Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” uygulanır.
10. Yatay geçişle gelen öğrenciler önceki diploma programında kredisi aynı olmak kaydıyla aldığı ve başarılı olduğu(CC ve üzeri) derslerden muaf sayılır ve öğrenci otomasyon sistemine Notsuz Muaf olarak işlenir.

    B. KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ

1. Üniversitemiz içinde bir fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversitemizin diğer fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar ve genel kriterler dâhilinde yatay geçiş yapılabilir.
2. Ayrıca öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
3. Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları ancak başvuru şartlarını karşılayarak başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
4. Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

    C. KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ

1. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
2. Kurumlar arası yatay geçiş için genel kriterlerde öngörülen başarı şartlarının karşılanması gerekir.
3. Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları ancak başvuru şartlarını karşılayarak başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
4. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

   D. NAKLEN GEÇİŞ KRİTERLERİ

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim öğretim programının giriş puanı, gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartıyla nakledilebilirler.

    E. İSTENEN BELGELER

1. Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe.
2. (Transkript) öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge. (fotokopi veya suret kabul edilmez.)
3. Disiplin cezası almadığını gösterir belge. 
4. ÖSYS Sonuç Belgesinin ilgili bölüm tarafından onaylanmış fotokopisi. 


    F. ÖSYM PUANI İLE YATAY GEÇİŞ
 

a) Her eğitim öğretim döneminde eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapılabilecektir,
b) Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile geçmek istediği programın aynı olması gerekmektedir.
c) Lisans/ön lisans programlarının ayrıca bir kontenjan ilan etmesi gerekmemektedir.
d) ÖSYM Pusanı ile bir programa başvuran; öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %10'unu geçmemesi durumunda adayların kayıtlarının yapılması, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjanı kadar adayın kaydı yapılacaktır.
e) Her dönem her program ve her sınıf için o yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %10'u kadar adayın başvurusunun olması halinde başvurular kabul edilerek kayıtları yapılacaktır.
f) DGS ile yerleşen öğrencilerin de DGS puanları dikkate alınarak uygulama bu puana göre yapılacaktır.
g) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin de söz konusu maddeden yararlandırılarak, bu durumdaki adayların intibakı ilgili kurullar tarafından yapılacaktır.
h) Özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıran adayların merkezi bir yerleştirme puanı bulunmadığından söz konusu maddeden yararlanamayacaklardır.
i) Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde, ilgili lisans/ön lisans programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjanını dikkate alınacaktır.
j) Öğrencinin geçmek istediği programa, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse geçiş yapılamayacaktır.
k) Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanının dikkate alınması, başarı vb. şart aranmayacaktır.
Mustafa Kemal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015