Mustafa Kemal Üniversitesine Hoşgeldiniz...

Mezuniyet


S- Mezun olabilme koşulları nelerdir? 
C- Kayıtlı olduğu önlisans, lisans bölüm/programındaki tüm dersleri, almak zorunda olduğu krediyi başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.25 olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.(2015 yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için  genel not ortalaması en az 2.00 olmalıdır.)S- Azami toplam krediyi dolduran öğrenci mezun olabilir mi?
C- Azami toplam krediyi doldurup, bölüm/programda okutulan bütün derslerden başarılı olması halinde mezun olabilir.

S- Lisans öğreniminde kayıtlı olan bir öğrenci belli bir süreden sonra öğrenimine devam etmek istemezse ne olur? Hangi durumda önlisans diploması almaya hak kazanır?
C-
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan ve Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinde belirtildiği gibi, Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, ilgili yönetmelik maddeleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olanlara önlisans diploması verilir. 
 
S- Mezuniyet not ortalaması neye göre belirlenir?
C-
Kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile elde edilen ortalamaya "genel not ortalaması" denir. Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise, en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için yasal süre içinde devam etmekte olduğu programı en az 2.25 genel not ortalaması (2015 yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için en az 2.00 genel not ortalaması) ile tamamlamaları zorunludur. Genel not ortalaması aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

S- Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?
C- Bir öğrencinin mezuniyet tarihi, mezuniyetine esas eğitim-öğretim çalışmaları ve sınavlarının bittiği tarihi takip eden ilk iş günüdür

S- Diplomasını alırken hangi belgeler verilir?
C-
Öğrenci, mezun olduğu fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunun öğrenci işlerinden alacağı ilişik kesme belgesini imzalatmak zorundadır.

S- Diplomayı kim teslim almalıdır?
C-
Öğrenci diplomasını ilişik kesme belgesini vermek koşuluyla, 2 şekilde teslim alabilir.
I. Kendisi alabilir
II. Noter tasdikli vekaletname ile, vekalet verdiği şahıs alabilir.

S- Diplomada hangi bilgiler bulunur?
C- Diplomada, öğrencinin mezun olduğu bölüm/program adı, diploma seri numarası, mezuniyet tarihi, mezuniyet dönemi, diploma veriliş (hazırlanış) tarihi, Diploma (mezun olduğu bölüm/program sıra) numarası, mezuniyet derecesi ve kimlik bilgileri bulunur. 
 
S- Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?
C- Diplomayı kaybettiğine ilişkin gazete  kayıp ilanı, nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi ve bir dilekçe ile başvurması halinde kendisine bir defaya mahsus olmak üzere, 2.nüsha diploma düzenlenerek verilir.

S. Diploma eki nedir? Nasıl alınır?
C. Öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen tamamlayıcı bir belge niteliğinde olup uluslararası akademik ve mesleki tanınırlığı sağlamaktadır. Mezun olan her öğrenciye diploma eki verilmektedir.

Mustafa Kemal Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015